top of page

Is it true that you get drunk faster using a straw ?


We are often asked this question by our guests and we decided to finally answer the 3 most frequent questions.

Should I drink on an empty stomach? We forbid you to do that! It is unsafe for your health and, moreover, a shisha (hookah) on an empty stomach is not the best idea. Often our guests say that they have already tried similar cocktails and they did not get drunk, but do not forget that everywhere in Prague they pour different amounts of alcohol, but are generous :)

Many girls ask rum or whiskey with Diet Coke, but do you know that you will get drunk even faster? There are no calories in it, and the body will not perceive the accepted alcohol as food - and as a result it will quickly get in blood.

And the main question is to drink a cocktail through a straw and the same cocktail to drink without using a straw ... will there be a difference? YES !! If you drink alcohol in small portions, alcoholic intoxication occurs a little faster, as it begins to be absorbed in the body in the oral cavity through the mucous membrane.

Je-li to pravda, že pokud piješ přes brčko, stáváš se opilým rychleji?

Na to se nás často ptají naši hosté. A my jsme se nakonec rozhodli odpovědět na 3 nejčastější otázky, a to:

Pili jste lihoviny, když byli hladoví? My naprosto zakazujeme to dělat! Toto není bezpečné pro vaše zdraví, a navíc vodní dýmka (vodnice) není nejlepší varianta, když jste hladoví. Často naši hosté říkají, že už ochutnávali podobné koktejly a nebyly z toho opilí. Ale pamatujte, že všude v Praze do koktejlu nalévají různé množství alkoholu, my ale pro Vás ho nešetříme :)

Mnohé slečny prosí rum nebo whiskey mixovat spolu s dietní kolou. Víte, že takhle se stanete opilým značně rychleji? dietní kola neobsahuje kalorie a organismus nebude vnímat lihoviny, které jsou součástí koktejlu, který si daly zmíněné slečny. Jako důsledek lihy rychleji dostávají do krve.

A nejhlavnější otázka: Je-li rozdíl mezi tím, že pijeme koktejl přes brčko nebo bez? A odpovědí je ANO! Pokud pijete lihoviny malými porcemi, stáváte se opilými značně rychleji, neboť lihoviny se začínají zažívat už uvnitř pusy přes sliznice.

Правда ли, что если пить через соломинку пьянеешь быстрее???

Нам часто задают этот вопрос наши гости и мы решили наконец-то ответить на 3 самых частых вопроса.

Пить ли на голодный желудок? Мы запрещаем вам так делать! Это небезопасно для вашего здоровья да и кальян на голодный желудок не лучшее решение. Часто наши гости говорят, что уже пробовали подобные коктейли и они не пьянели, но не забывайте, что везде в Праге наливают разное количество алкоголя, а мы его для вас не жалеем :)

Многие девушки просят ром или виски с диетической колой, а знаете ли Вы, что так Вы напьетесь намного быстрее? В ней нет калорий, и организм не будет воспринимать принятое спиртное, как еду – и в результате оно быстрее попадет в кровь.

И главный вопрос поста- выпить коктейль через трубочку и тот же самый коктейль выпить не используя трубочку… будет ли разница? ДА !! Если Вы пьете алкоголь маленькими порциями, алкогольное опьянение происходит немного быстрее, так как он начинает усваиваться в организме уже в ротовой полости через слизистую


Недавние посты
Мы в соцсетях
  • Black Instagram Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page